Upravit stránku

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí uchazečů o zaměstnání u naší společnosti, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018.

INFORMACE O NÁS A KONTAKTNÍ ÚDAJE:

MEDIN, a.s. 
IČO: 43378030
Sídlo: Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

E-MAIL: gdpr@medin.cz

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE:

Poskytnutí osobních údajů je podmínkou, bez které nelze uzavřít zamýšlenou pracovní smlouvu či jinou smlouvu zakládající pracovněprávní vztah. Poskytnutí osobních údajů o zdravotním stavu je zákonným požadavkem. Jakožto zaměstnavatel můžeme osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu zaměstnance.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • Provedení opatření směřujících k uzavření pracovní smlouvy či jiné smlouvy zakládající pracovněprávní vztah mezi námi a Vámi,
 • Zajištění řádného plnění právních povinností vyplývajících pro nás jakožto zaměstnavatele z platných právních předpisů,
 • Zajištění řádného plnění právních povinností v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení vyplývajících pro nás jakožto zaměstnavatele z platných právních předpisů, a
 • Výkon pracovního lékařství a s tím souvisejících úkonů.

JAKÉ ÚDAJE A ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME:
Pro účely vedení personální agendy v rámci probíhajícího výběrového řízení, jehož cílem je uzavřít s vybraným uchazečem o zaměstnání pracovní smlouvu či smlouvu zakládající jiný pracovněprávní vztah zpracováváme osobní údaje, které nám uchazeči o zaměstnání předávají ve svých životopisech. Níže příkladem vyjmenováváme některé z nich, nicméně to neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého uchazeče nebo že by tyto příklady byly vyčerpávajícím výčtem. Nedokážeme totiž předem plně vyjmenovat osobní údaje, které nám uchazeči o zaměstnání předávají ve svých životopisech.

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, vzdělání
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • Kontaktní údaje: adresa bydliště, korespondenční adresa, osobní e-mail, osobní telefonní číslo
 • státní příslušnost
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • mateřský jazyk
 • rodinný stav
 • telefonní číslo, emailová adresa
 • řidičský průkaz
 • pracovní zkušenosti / informace o předchozím nebo současném zaměstnání
 • informace o evidenci na úřadu práce
 • fotografie (pokud nám je poskytnete jako přílohu Vašeho životopisu)
 • link k Vašemu profilu na sociální síti a jeho obsah
 • jazykové znalosti, odborné znalosti a profesní kvalifikace
 • posouzení osobnostních předpokladů

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:
Osobní údaje uchováváme po dobu tří (3) let ode dne skončení daného výběrového řízení.
Požádáte-li o výmaz svých osobních údajů, provedeme výmaz Vašich osobních údajů do 1 měsíce od doručení takové žádosti; to však neplatí, pokud si Vaše údaje můžeme ponechat na základě našich oprávněných zájmů (zejména pro účely vymáhání práv) anebo na jiném právním základě a pro jiný účel dle platných právních předpisů.

KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME:
Můžeme pověřit zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem třetí osoby (zpracovatele), a to zejména obchodní partnery nebo personální agentury.
Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo EU. 

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST PŘI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ:
Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů.

JAKÉ MÁTE VŮČI NÁM PRÁVA:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování, 
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, 
 • právo na omezení zpracování údajů, 
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů 
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Se svými případnými dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na výše uvedený kontaktní e-mail.
 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti