Upravit stránku

Kvalita, bezpečnost a certifikace systému managementu kvality

Kvalita a bezpečnost produktů patří mezi priority společnosti. Systém managementu jakosti je založen zejména na požadavcích mezinárodní normy ISO 13485 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti.

Bezpečnost produktů MEDIN, a.s., je zajišťována v souladu s evropskou směrnicí Medical Devices 93/42/EHS. Splnění požadavků této směrnice je vyjádřeno označením značky CE na výrobcích.

Systém managementu vybudovaný podle těchto mezinárodních norem představuje v Evropě i ve světě uznávaný standard podporující důvěryhodnost dodavatele.

Bezpečnost výrobků

  • dle směrnice Rady 93/42/EHS
  • dle zákona č. 268/2014 Sb.
  • dle NV č. 54/2015 Sb.
  • ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost a vhodnost zdravotnických prostředků pro použití při poskytování zdravotní péče odpovídá výše uvedeným zákonným předpisům. Na posouzení bezpečnosti zdravotnických prostředků dle směrnice Rady 93/42/EHS se podílí autorizovaná osoba (Notified Body) No. 2460 Det Norske Veritas. Pro jednotlivé skupiny výrobků jsou vydávána prohlášení o shodě.

Platné certifikáty jsou dostupné v sekci Ke stažení.

Integrovaná politika firmy

Naší vizí je nabízet komplexní službu pro uživatele našich výrobků začínající jejich společným vývojem, zaškolením, dodávkou a následnou renovací.

Uvedení obalu na trh

Splnění podmínek pro uvedení obalu na trh

Zákonná povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů v ČR je zajištěna prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Pro jednotlivé druhy obalů je vydáno prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh.

Eco-design

Eco-design je v naší firmě založen na systematické aplikaci požadavků na životní prostředí. U návrhu nových výrobků postupujeme tak, aby se minimalizoval negativní dopad výrobku i výrobního procesu na životní prostředí a přitom bylo dosaženo maximálních úspor v oblasti zdrojů. Tímto procesem je u každého výrobku zaručena jeho kompatibilita s životním prostředím od jeho vývoje až do úplné likvidace.

Environmentální profil společnosti

MEDIN, a.s., si uvědomuje, že svou činností ovlivňuje životní prostředí. Proto je další rozvoj společnosti založen na principu vzájemné vazby ekonomického růstu a ochrany životního prostředí.

Cesta k naplňování této skutečnosti je stanovena environmentální politikou, kterou je deklarována snaha společnosti o trvale šetrné chování k životnímu prostředí.

Registr aspektů a cíle

Jedním z výchozích materiálů pro stanovení environmentální politiky je registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. Konkrétní environmentální cíle jsou definovány v rámci přezkoumání vedením a jsou zaměřeny zejména na trvalé záměry environmentální politiky.

Trvalé zásady

Při uplatňování environmentální politiky se MEDIN, a.s., zaměřuje na plnění těchto zásad:

  • V souladu s platnou legislativou zajišťovat ve všech činnostech ochranu životního prostředí. Péči o životní prostředí považovat za součást řízení firmy. Formou interních auditů provádět kontrolní činnosti, kterými je zjišťováno dodržování vymezených zásad u všech organizačních složek společnosti zahrnutých do integrovaného systému řízení.
  • Preferovat nové pracovní postupy a nová technologická zařízení. Jejich efektivním využíváním minimalizovat spotřebu energií a surovin, trvale snižovat zatížení životního prostředí a minimalizovat výskyt havarijních stavů.
  • Ochranu životního prostředí chápat jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je mnohem výhodnější než jakékoliv následné řešení.
  • Zaměstnanci mají vymezeny odpovědnosti a pravomoci ve vztahu k životnímu prostředí a jsou povinni dodržovat postupy minimalizující vznik havarijního stavu. Zaměstnanci jsou v souladu se stanovenými postupy pravidelně vzděláváni. Pravidelný výcvik a vzdělávání zaměstnanců jsou chápány jako jedna z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí.
  • Uplatňovat princip otevřené komunikace se státními úřady, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a veřejností, založený na předávání pravdivých a ověřených informací, které se týkají ochrany životního prostředí. Výběr dodavatelů u služeb ovlivňujících jakost a EMS provádět podle stanovených kritérií a jejich způsobilost a kvalifikaci průběžně ověřovat. U projektantů a subdodavatelů vyžadovat návrhy řešení, které odpovídají přijatým zásadám environmentálního profilu.

Monitoring, zlepšování

Společnost má vypracovány postupy pro stanovená monitorování a měření. Mezi hlavní sledované údaje patří spotřeba energií, vody, produkce odpadních vod a nakládání s odpady.


SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU BROUŠENÍ LÉKAŘSKÝCH NÁSTROJŮ
Hlavním cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti našeho podniku, kterého dosáhneme díky snížení́ energetické́ náročnosti výrobního procesu. V rámci předloženého projektu plánujeme vyměnit dvě̌ zastaralé brusky s vysokou energetickou náročností za jednu novou a úspornou brusku.
 

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami uvedenými v tomto environmentálním profilu a zavazuje se, že bud.e trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro jeho naplňování.

Společnost MEDIN, a.s., se tímto zavazuje k pravidelnému vyhodnocování environmentálního profilu společnosti pomocí jeho vhodně zvolených indikátorů

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti